THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ชาวสมุทรปราการ แห่ร่วมฟังสัมมนาระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน คับคั่ง!!

990 Views

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม”

          วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนชุมชนในเขตตำบลบางด้วน ตำบลบางโปรง กว่า 500 คน ณ โรงเรียนวัดสุขกร ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
           สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเสียในชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนอย่างเป็นระบบ และเกิดการบูรณาการงานร่วมกัน
          อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเน่าเสียในชุมชนมากยิ่งขึ้น และให้ประชาชนช่วยกันลด ละ เลิก การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคอง เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ทำให้เกิดการขยายผลไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments