THAI TIME สมุทรปราการ

สั่งปิดร้านสะดวกซื้อหลัง 5 ทุ่ม บังคับออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากฯทุกคน!!

2942 Views
สมุทรปราการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 อีกชุด..สั่งปิดร้านสะดวกซื้อหลัง 5 ทุ่ม ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย
          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
192203
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
          โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2563 มีใจความต่อไปนี้
1. ปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-5.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้เพิ่มมาตรการ ช่วงเวลาเปิดโดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ
2. ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ
3. ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
4. ให้วัดทุกวัด ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการโดยเคร่งครัด
         มีผลตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
S__2752514

Comments

comments