Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการฯ แจง 5 เหตุผล..ทำไมต้องย้ายสถานที่จัดงานเทศกาลกินปลา ไปยัง ว.เกษตรฯ… พิเศษสุดๆ ขายฟรี!!ไม่คิดค่าเช่าที่

593 Views

Loading

 

          คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี

         สถานที่จัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี กำหนดให้ใช้พื้นที่เทวาลัยพระพรหมและพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปกลุ่มจังหวัด เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยมีเหตุผล 5 ประการ คือ
  • มีพื้นที่กว้างใหญ่เกือบ 700 ไร่ รัฐใช้งบประมาณลงทุนปรับปรุงและสร้างอาคารสถานที่ เช่น เวที ห้องประชุม อาคารจัดนิทรรศการ พื้นที่จัดและจำหน่ายสินค้า ที่จอดรถ ห้องน้ำ อาคารเรือนไทย เป็นต้น…..ใช้งบประมาณกว่าพันล้านบาท………สมควรจะได้นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แก่คนสิงห์บุรีอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
  •  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เทวาลัยพระพรหมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวสิงห์บุรีได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบสักการะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
  • เพื่อเป็น จุดหมายสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี(Landmark Singburi ) เพื่อเป็นจุดจอดรถ จุดพักเข้าห้องน้ำ จุดนัดหมาย จุดถ่ายภาพภาพ และจุดชิม จุดช็อปปิ้งของชาวสิงห์บุรีและของนักท่องเที่ยวที่ใช้ถนนหมายเลข 32 สัญจรผ่านไปมา
  • เพื่อนำอาคารสถานที่ซึ่งลงทุนไว้สำหรับเป็นศูนย์แสดงสินค้าโอทอปกลุ่มจังหวัดได้ถูกนำมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
  • คนสิงห์บุรีมีสถานที่จำหน่าย และแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ จัดการประชุม และแหล่งเรียนรู้ โดยการนำพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี เทวาลัยพระพรหม ศูนย์โอทอปกลุ่มจังหวัด มาบูรณาการปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
          รูปแบบการจัดงานในแต่ละปี..คณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาโดยการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ รับฟังปัญหาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการจัดงานให้ดีขึ้นในทุกๆปีและใช้มติของที่ประชุมในการกำหนดรูปแบบของงานแต่ละปี มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดงานไม่ซ้ำกันในแต่ละปี
         รูปแบบการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24 คณะกรรมการณ มีมติวางรูปแบบโดยเปิดโอกาสให้คนสิงห์บุรีและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานอย่างเต็มที่สามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีมาจำหน่ายในบริเวณงานได้ไม่เสียค่าเช่าที่..เพียงแค่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ!!
         อำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจและนำของดีของแต่ละอำเภอมาจัดจำหน่ายหรือแสดงในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก!!…..โดยการประสานงานของสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ภาครัฐ เพื่อนำมาวางจำหน่าย สินค้าเกษตรปลอดภัย การแสดงบนเวที การจัดงานงานกาชาด สินค้าโอทอปนวัตวิถี ของกินของใช้ของฝากฯลฯ
          ขอความร่วมมือร่วมใจเนื่องจากมีเวลาเตรียมการน้อยและการจัดงานจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและทิศทางเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติ การจัดงานเทศกาลกินปลาครั้งที่ 24 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซึ่งไม่เคยทำมาก่อน เป็นความท้าทายว่าคนสิงห์บุรีจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทำสิ่งใหม่ๆหรือไม่
         เราจัดงานมา 23 ครั้งแนวโน้มไม่ดี รายได้ที่ชาวสิงห์บุรีได้รับจากการจัดงานไม่มาก หากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้เกิดผลดีต่อคนสิงห์บุรีตามเหตุผลที่คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงมาข้างต้น
         ก็อยากขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนสิงห์บุรีได้ช่วยกันทำให้ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เป็นจริงให้ได้เพื่อประโยชน์หลายๆด้านที่จะเกิดตามมากับชาวสิงห์บุรี ดังที่ได้กราบเรียนไว้ข้างต้น (จาก..คณะกรรมการฯ 9 พ.ย.61)

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือสำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments