ข่าวทั่วไป, ไม่มีหมวดหมู่

อบจ.มองการณ์ไกล..วางแผนแก้ปัญหามลพิษ บรรจุงบประมาณเข้าแผน 4 ปี ดูแลแม่น้ำและคูคลองทั้งจังหวัด

722 Views

Loading

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลง สวนทางกับความเจริญที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.) มีความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองสาขาที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสมุทรปราการ จึงเกิดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองสาขาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน

          นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองสาขาเพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัย ในวงเงิน 15 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ลดปัญหามลพิษ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสินค้าการเกษตร ไม่มีสารปนเปื้อนและสารตกค้าง ที่จะเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
          สำหรับการดำเนินโครงการ จะเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางน้ำให้ชุมชน เกษตรกร และสถานประกอบการ โดยมีการสำรวจพื้นที่และสอบถามความคิดเห็น จากนั้นดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อในทุกรูปแบบเกี่ยวกับปัญหามลพิษ ติดตามและตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารริมแม่น้ำ ลำคลอง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำให้แก่ภาคการเกษตร ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จัดตั้งเครือข่ายให้แก่ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองสาขาเพื่อช่วยกันสำรวจตรวจสอบ
          ส่วนการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประธานสภา อบจ.กล่าวว่า จะดำเนินการทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองด้วยแรงงานคนและเครื่องจักร ปิดกั้นการไหลลอยของวัชพืชน้ำและขยะจากคูคลองสาขาสู่แม่น้ำสายหลัก มีพื้นที่เป้าหมาย 6 อำเภอที่ติดริมเจ้าพระยาและคลองสายหลัก เช่น คลองสำโรงและคลองลัดหลวง เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถังดักไขมันในครัวเรือน และร้านขายอาหารที่ติดริมน้ำ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากผักตบชวามาแปรรูปให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและใช้ในเกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูคลองสาขาโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) ติดตั้งเครื่องตีอากาศบนผิวน้ำในคลอง

          แม่น้ำคู คลองเป็นของทุกคน เราจึงต้องตื่นตัว เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ ด้วยการช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ คู คลอง ร่วมมือกันคนละเล็กละน้อย อีกไม่นานก็จะขยายสู่วงกว้าง ก่อให้เกิดเป็นผลดีระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของตัวเราและลูกหลานสืบไป..

Comments

comments