สิงห์บุรี ดีจัง

กราบขอพรหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ศรี อินทร์บุรี

1581 Views

Loading

 

           วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่ที่ บ้านโพธิ์ศรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2376 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 3) มามีชื่อเสียงมากตั้งแต่ปี 2447 หลังจากพระครูวินิตศีลคุณ(ลา ปุณณชิ) สัทธิวิหาริกรูปที่ 96 ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาส
          ภายในวัดมีหลวงพ่อนาค ลักษณะคือเป็นพุทธรูปนาคปรกศิลาชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อนาค เป็นหินสลัก หน้าตักกว้างประมาณ 2 ศอก สูงประมาณ 3 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่ามาก ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยลพบุรี

           มีนาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมา และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ
          สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดหน้าบัน พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ของอุโบสถ

          มิถุนายน 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้า และทรงเปิดหน้าบัน ส.ธ. วิหารวัดโพธิ์ศรีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
           พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาถวาย พระกฐินสภากาชาดไทย เพื่อสร้างโรงพยาบาลอินทร์บุรี พร้อมกันนั้นได้ทรงประทับบนเรือของสภากาชาดไทยเพื่อทรงเยี่ยมประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำวัดโพธิ์ศรีแห่งนี้ด้วย

Comments

comments