THAI TIME สิงห์บุรี

คณะสงฆ์สิงห์บุรี ให้ความร่วมมือภาครัฐ ป้องกันโควิดแพร่ระบาดระลอกใหม่..#งดสวดมนต์ข้ามปี‼️

630 Views
          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยัง เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แจ้งงดการกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
          ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่บางแห่งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และอีกหลายจังหวัดในเขตปริมณฑล และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายจังหวัดได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยได้เฝ้าสังเกตอาการ อันเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          ในการนี้ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแจ้งงดการกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
1. งดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
2. งดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
3. งดการจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
4. งดการจัดปฏิบัติธรรมพระภิกษุ เพื่อขอเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการประจำปี 2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรม สวนธรรมหลวงพ่อสดถ้ำพุหวาย จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2-12 มกราคม 2564
5. งดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพระสังฆาธิการ ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรม สวนธรรมหลวงพ่อสดถ้ำพุหวาย จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2564
6. งดการจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ในวันจันทร์ต้นเดือนของทุกเดือน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์แจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองของท่านทราบ

Comments

comments