THAI TIME สมุทรปราการ

ด่วน!! มหาดไทยส่งหนังสือถึงทุกจังหวัด ค้นหา ตรวจสอบ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง #เน้นสมุทรปราการด้วย‼️

582 Views
          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น จ.สมุทรสาคร ให้เตรียมรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใจความพอสรุปสาระสำคัญดังต่อนี้
          1. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร คือ #จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐมให้ตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
          2. โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ซึ่งใช้แรงงานต่างด้าว หรือแรงงานในประเทศ ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
          3. ให้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด จุดคัดกรองโรค เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
          4. รวมถึงจังหวัดพื้นที่ชายแดน ให้ลาดตระเวนเข้มงวดป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ และตั้งจุดคัดกรองรถขนส่งสินค้าต่าง ๆ

Comments

comments