THAI TIME สิงห์บุรี

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พระภิกษุ-สามเณร‼️

646 Views
          พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 (COVID-19) สำหรับพระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้เป็นหชักในการถือปฏิบัติ ดังนี้
          1. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้งดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้มาร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันโดยง่าย เช่น การจัดงานวัด การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ ฯลฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
          2. การจัดกิจกรรมภายในวัดตามแนวปฏิบัติในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
2.1 กิจกรรมที่ไม่มีประชาชนเข้าร่วม เช่น การทำวัตร-สวดมนต์ การทำสังฆกรรมอุโบสถสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2.2 กิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมไม่มาก เช่น การทำบุญตักบาตรในวันพระปกถ้ายังไม่งดต้องจัดให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
2.3 การบำเพ็ญกุศลอื่นๆ ที่มีเจ้าภาพจัดงาน เช่น งานศพ งานบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องจัดต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมือง พร้อมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด งดให้มีการจัดเลี้ยงอาหาร โปรยทาน การแห่นาคหรือการกระทำอย่างอื่นใดที่จะเป็นการรวมคนจำนวนมากอย่างเด็ดขาด
2.4 สำหรับวัดที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะกราบไหว้ปูชยียสถานรูปเคารพพระสงฆ์หรือปูชนียวัตถุอื่นอยู่เนืองๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ ซึ่งมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฉีดยาฆ่าเชื้อโรคประจำวันมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาภายในวัดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและจัดให้มีสถานที่สำหรับล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือแอลกฮอล์เจลอย่างเพียงพอให้งดการกราบลงที่พื้นและมีการเว้นระยะห่างในการเข้านมัสการฯอย่าให้เกิดความแออัดจนอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน โดยมีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
          3. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เจ้าคณะสังฆาธิการแจ้งพระภิกษุ สามเณร ในปกครองของตน งดการเดินทางข้ามเขตไปบนพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศเป็นเขตควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด คือต้องรายงานข้อมูลการเดินทางต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ควรต้องกักกันตัวเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค เป็นเวลา 14 วัน
          4. การปฏิบัติตนของพระภิกษุ-สามเณร ให้พระสังฆาการแจ้งพระภิกษุ สามเณรทุกรูป สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกปฏิบัติศาสนกิจนอกกุฏิสงฆ์ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
          หากพบพระภิกษุ สามเณร มีอาการผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสอาหาร และไอแฟ้งๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานให้รีบไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 เพื่อขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือได้

Comments

comments