THAI TIME สิงห์บุรี

ใครจะจัดงาน บวช-แต่ง-เลี้ยงรุ่น..อ่านทางนี้ 👉 จังหวัดสิงห์บุรีออกประกาศ หลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรม รวมคนจำนวนมาก ช่วงโควิดระบาด‼️

1069 Views
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ความว่า
          ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีคำสั่ง เรื่องการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)
          โดยห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ดังนี้
          🔻หลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน
-ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 วัน
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ประเมินมาตรการที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ สำหรับป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการประเมินมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอให้นายอำเภอพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม
-เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
          🔻ตั้งแต่ 51 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 คน
-ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 วัน
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ประเมินมาตรการที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ สำหรับป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการประเมินมาตรการฯ และให้นายอำเภอแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาต่อไป
-เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
          🔻กรณีเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น งานฌาปนกิจศพ แต่ต้องไม่เกิน 150 คน
-ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ โดยเร็วอย่างน้อยภายใน 24 ชม. ก่อนการจัดกิจกรรม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ประเมินมาตรการที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ สำหรับป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการประเมินมาตรการฯ และให้นายอำเภอเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม โดยให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อทราบต่อไป
-เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
          📌📌 หมายเหตุ
-เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ สามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค สามารถแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงเวลา เพื่อให้ผู้จัดงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งสามารถเสนอให้มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราว และอาจดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน
-ให้หน่วยงานของรัฐ งดหรือเลื่อนการจัดการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ออกไป ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2564

Comments

comments