THAI TIME สิงห์บุรี

ประกาศแล้วผลเลือก >>สว.ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ลุ้นด่านต่อไป ชิงระดับชาติ

52 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด (สว.จ.50) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ความว่า
          ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 143 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้
          1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️พล.อ. นุชิต ศรีบุญส่ง
          🔸️พ.อ. ปรีชาชาญ เกตุหิรัญ
          2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายมนตรี ทรงประไพ
          🔸️ร.ต.ตวิสันต์ วัตรายุวงศ์
          3. กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายนิวัต เชื้อนาค
          🔸️นายบรรพต รักงาม
          4. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นางกฤษณา เปฏะพันธ์
          🔸️นายวัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
           5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายวีรวุธ ศรีคงดวง
          🔸️นายชอบธรรม ชีวะธรรม
          6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายสุรชัย จุ้ยกง
          🔸️นายสมโภช อินทสุชาติ
          7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงานหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายสิทธิชัย ผู้พัฒน์
          🔸️นายสัญญา ทรัพย์พาลี
          8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายชีวภาพ ชีวะธรรม
          🔸️นายนรินทร์ สุวรรณธนะ
           9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นางสาวเนตรนารี แจ่มทอง
          🔸️นางรินลดา จำปาไทย
          10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9.
          🔸️นางบุญเชิด อิ่มอำไพ
          🔸️นางทัศนัย ศรีสุวรรณ์
          11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
         🔸️นายบรรดาศักดิ์ แย้มมาก
         🔸️นายกมล สุขคะสมบัติ
          12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
         🔸️นายไพรัตน์ โฉมแฉล้ม
          13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นางสาวจุไรรัตน์ ดวงจันทร์
          🔸️นายชัยณรงค์ รักพินิจ
          14. กลุ่มสตรี
          🔸️นางสาวณัฐธภา ขำศรี
          🔸️นางสาวอาภาศิริ แจ้งธนาภา
          15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายสมิง กุลธี
          🔸️นางชูรัตน์ สุวรรณา
          16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายนราภัทร ชื่นพักตร์
          🔸️นางสาวศุภาวดี ก้อนแข็ง
          17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
          🔸️นายสมจิตร์ บุญตุวงษ์
          18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายอำนาจ สุขเย็น
          🔸️น.ส.จินตนา ปานมี
          19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
          🔸️นายอภิชาติ บุญมา
          🔸️นายชนะการณ์ สืบศรี
          20. กลุ่มอื่นๆ
          🔸️นายบำรุง ควบคุม
          🔸️นางสาวอัจฉรา ขำมาลัย
…………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments