THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีคุมเข้มโควิด ออกคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องตรวจ ATK ทุกราย มีผล 23 มี.ค.นี้

258 Views
          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ความโดยสรุปว่า..
          เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ให้การจัดกิจกรรมที่มีการขออนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว
          ให้ผู้จัดกิจกรรม จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย วิธี Antigen Test Kit(ATK) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยบุคลากรจากสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจ หรือเป็นผู้ควบคุมการตรวจ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาชุดตรวจ (ATK) หรือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำผลการตรวจหาเชื้อซึ่งมีผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
          ทั้งนี้ ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

Comments

comments