THAI TIME สมุทรปราการ

เปิดใจ ปธ.สภา อบจ.สมุทรปราการคนใหม่ เร่งสานต่อเมกะโปรเจกต์ ยุค”ชนม์สวัสดิ์”

1511 Views
          หลังจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีญัตติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ที่ได้รับเลือกได้แก่ นายสมควร ชูไสว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 13 อำเภอเมืองสมุทรปราการ แทนนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ที่ลาออก
          นายสมควร เปิดเผยว่า ตนจะยังคงสานต่อนโยบายการบริหารงานและพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้เดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจะประสานความร่วมมือกับสมาชิกสภา อบจ.ทุกเขต ให้ร่วมกันรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน แล้วรวบรวมมานำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารนำไปกำหนดแผนพัฒนาสมุทรปราการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป
80032
          นายสมควรกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะช่วงหลังจากการมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการ และในอนาคตกำลังจะมีสายสีเหลืองเพิ่มเติมในพื้นที่สมุทรปราการอีก คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การพัฒนา ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหลายด้าน ดังนั้น อบจ.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องเร่งปรับทิศทางในการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมเส้นทางขนส่งให้ครอบคลุมเส้นทางหลัก ไปสู่แผนพัฒนาระดับชาติ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
80031
          นอกจากนี้ยังต้องเร่งผลักดันโครงการขนาดใหญ่ให้ลุโดยเร็ว เช่น โครงการกระเช้าข้ามเจ้าพระยาเชื่อมการเดินทางเชิงท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและพระสมุทรเจดีย์, โครงการท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อม 3 เมืองท่องเที่ยวหลัก, โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล, โครงการสกายวอล์กเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า และอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ร่วมไปถึงการเร่งก่อสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตอันใกล้
          “แนวคิดทั้งหมดนี้ อบจ.สมุทรปราการ ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เคยกำหนดแนวทางเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายก อบจ. ถือเป็นแนวคิดที่ดี ควรสานต่อให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว” ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการคนใหม่กล่าว

Comments

comments