THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการ ออกมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด เน้น Bubble&Seal คลัสเตอร์กลุ่มแรงงาน‼️

333 Views
          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 9 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
1.เรื่องของมาตรการเร่งด่วนสำหรับพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ สำหรับเจ้าหน้าที่-ให้ติดตามประเมินสถานการณ์ทุก 15 วัน โดยบูณาการร่วมกับ ฉบับที่ 8
2.ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน (หยุดการก่อสร้าง-ดัดแปลง-ต่อเติม หรือรื้อถอน..อาคาร,บ้านต่างๆ) ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ปิดแคมป์คนงาน..คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เข้าดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามความเหมาะสม
3.Bubble&Seal แรงงานในสถานประกอบการ-โรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ตามแนวปฏิบัติ ศบค. ฯลฯ
4. ควบคุมบางพื้นที่
🔸️การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
🔸️ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม งดโรงหนัง #งดสวนน้ำ งดฟู๊ดคอร์ท เน้นเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสฯ เพิ่มจุดพักคอย
🔸️โรงแรม, ศูนย์แสดงสินค้า, ศูนย์ประชุม เปิดทำการได้ งดประชุม งดสัมนา งดจัดเลี้ยง
🔸️ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า20คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ เว้นที่กักกันโรค
5.ให้จนท.ควบคุมโรค ร่วมกับ อปท. ตรวจตราตลาด เร่งตรวจเชิงรุก จำแนกความเสี่ยง เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด หากพบคลัสเตอร์ ให้เสนอคณะกรรมการควบคุมโรคฯ
6.ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ(กลุ่มเปราะบาง,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ)จากการสั่งปิดสถานที่ โดยการสนับสนุนจาก พมจ., มหาดไทย, จังหวัด, อปท. ตามความเหมาะสม
7.ตั้งจุดสกัดแรงงาน ในทางเชื่อมต่อจังหวัด โดยให้ผ่านเข้าออกเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตจาก ผวจ. จังหวัดต้นทางและปลายทางเท่านั้น ประชาชนทั่วไปให้ดำเนินเท่าที่จำเป็น
8.ปราบปรามผู้กระทำความผิดเสี่ยงต่อการแพร่โรคอย่างเคร่งครัด (มั่วสุมต่างๆ-เคลื่อนย้ายแรงงาน) และหากเจ้าพนักงานเกี่ยวข้องอาจมีโทษตามกฏหมาย
9.จัดให้มี Work from Home : WFH
10.งดกิจกรรมทางสังคม (งานเลี้ยงสังสรรค์-รื่นเริง) ยกเว้นประเพณีตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้เข้มงวดมาตรการป่องกันโควิด-19
11.สถานที่นอกเหนือข้างต้น ให้ยึดตาม ฉบับที่ 8
เพื่อความเหมาะสมกันสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติคต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Comments

comments