THAI TIME สิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศแนวปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์โควิดแพร่ระบาด‼️

395 Views
          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนาม ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลจังหวัดสิงห์บุรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ความโดยสรุปว่า..
          ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในประเทศไทยยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ และผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นอุปสรรคต่อผู้มีอรรถคดีในการเดินทางมาติดต่อราชการศาลจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสิงห์บุรี
          ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคู่ความและบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการบริหารจัดการคดีของศาลจังหวัดสิงห์บุรีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. #ให้ยกเลิกนัด คดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ คดีสามัญพิเศษ คดีนัดไต่สวนมูลฟ้องที่นัดระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เว้นแต่ คดีจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน, คดีจัดการพิเศษที่ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์, คดีไม่มีข้อพิพาทอื่นที่ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์, คดีไกล่เกลี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์, คดีนัดสืบพยานประกอบคำรับสารภาพโดยการประชุมทางจอภาพ และคดีอาญานัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน ให้นัดพิจารณาในวันนัดเดิม ส่วนคดีนัดต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวให้เลื่อนคดีไป เว้นแต่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและคู่ความทุกฝ่ายเห็นควรให้สืบพยานตามกำหนดนัดเดิม สำหรับคดีที่เลื่อนไปจะดำเนินการออกหมายและส่งหมายแจ้งวันนัดใหม่ให้คู่ความและผู้เกี่ยวข้องทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ตอบรับแล้วแต่กรณี
๒. คดีนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลสูง #ให้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกำหนดนัดเดิม เว้นแต่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเห็นว่าการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งอาจทำให้คู่ความบางฝ่ายเสียหายหรือเสียสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา
๓. การใช้สิทธิทางศาล การยื่นฟ้อง การผัดฟ้อง ฝากขัง การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย #สามารถทำได้ตามปกติ
          กรณีมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3750 7343 หรือ0 3750 7344 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือโทรศัพท์ 09 5364 3364 หรือ 08 1840 3755

Comments

comments