THAI TIME สิงห์บุรี

ญาติโยมปลื้ม..สามเณรวัดพระนอน อ.อินทร์บุรี สอบผ่านนักธรรมตรี-โท ได้มากที่สุดในฝ่ายมหานิกายของสิงห์บุรี

206 Views
          พระอธิการสุเมธี สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระนอน ในฐานะเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระนอน และ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม พิพิธสุตคุณานุสรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัดเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมีสามเณร ที่บวชเรียนแผนกสามัญ แผนกธรรม และแผนกบาลี จำนวน 72 รูป และอนุเคราะห์เด็กชาวเขา จำนวน 25 คน แบ่งเป็นประถม 16 คน ปวช.9 คน เป็นเด็กวัดเพื่ออาศัยศึกษาเล่าเรียนตามโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดที่พัก ที่อาศัย ปัจจัยพื้นฐาน แก่เยาวชนเหล่านี้ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กชาวเขา จาก จ.กำแพงเพชร จ.ตาก และจังหวัดอื่นๆ มาศึกษาเล่าเรียน
          เจ้าอาวาสวัดพระนอน กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี ทางวัดได้ส่งเสริมให้สามเณรได้เข้าสอบนักธรรม ตรี/โท/เอก ตามวันเวลาที่แม่กองธรรมกำหนด ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกัน ปรากฏผลเป็นที่น่าประทับใจ คือ นักธรรมชั้นตรี สอบผ่านมากที่สุดจังหวัดสิงห์บุรี 17 รูป , นักธรรมชั้นโท สอบผ่านมากที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี 12 รูป และนักธรรมชั้นเอก สอบผ่าน 100 % กล่าวคือส่ง 3 รูป สอบผ่านทั้ง 3 รูป
          สำหรับเทคนิคการเรียนการสอนที่ทำให้สามเณร ผ่านการสอบได้เป็นจำนวนมาก เจ้าอาวาสวัดพระนอน กล่าวว่า เป็นเพราะกระบวนการสอนของทางวัด จะกำหนดให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ โดยการทำสถิติข้อสอบ นำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ มาใช้ในการศึกษา ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนมากขึ้น พร้อมกับมีญาติโยมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้น หากสอบผ่าน ทำให้นักเรียนมีกำลังในการสอบยิ่งขึ้น
274131546_482028093410339_1508416574107718171_n
274147890_482027996743682_3374227317738402420_n
          พระอธิการสุเมธี ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ปกครอง หรือญาติโยมท่านใด มีลูกหลานสนใจ อยากจะบวชเรียน ทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถ ติดต่อท่านเจ้าอาวาสได้โดยตรง 092-460-0808 ทางวัดเปิดการเรียนการสอนดังนี้ สายสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 , แผนกธรรม ชั้น ตรี – เอก และแผนกบาลี ประโยค 1-3 เพื่อให้บุตรหลานของท่านเป็นคนดีและคนเก่ง นำความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

Comments

comments