THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวสิงห์บุรีเฮ!! มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลาฯ ให้ย้ายกลับจัดที่ศาลากลางเหมือนเดิม!!

562 Views
          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญได้แก่การกำหนดสถานที่จัดงานครั้งที่ 26 ระหว่างเทวาลัยพระพรหม และ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
          ปรากฏว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้จัดงานที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 91 เสียง และ 5 เสียง ยกมือให้จัดงานที่ เทวาลัยพระพรหมสิงห์บุรี และบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ย้ายกบับมาจัดงานที่บริเวณศูนย์ราชการฯดังเดิมอีกครั้ง หบังจาก 2ครั้วที่ผ่านมาย้ายไปจัดที่บริเวณเทวาลัยพระพรหม
          จ่าเอกวันชัย อุทาวงค์ จ่าจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานที่จัดงาน ทั้ง 2 แห่ง มีข้อแตกต่างกันคือ การจัดงานที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยและเดินทางสะดวก เนื่องจากเคยจัดงานบริเวณศูนย์ราชการฯเป็นประจำ ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่ 23
          ที่สำคัญสถานที่จอดรถสะดวกเพียงพอโดยจอดรถที่โรงเรียนสิงห์บุรี, สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี และพื้นที่ริมทางโดยรอบศูนย์ราชการ สามารถรองรับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวได้ถึง 1,400 คัน ส่วนข้อเสีย ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดไม่สะดวก
          ส่วนที่เทวาลัยพระพรหม ข้อดีคือ นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสักการะและขอพรองค์พระพรหม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสัญลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนข้อเสีย จากการประเมินผลการจัดงานครั้งที่ 25 พบว่า นักท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากรถติดและมีจุดเสี่ยงภัย
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments