THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.งิ้วราย ปลูกสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ดูแลป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม!!

1114 Views
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่ง ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่สามารถคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563 ก็คือ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (อบต.) จากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
64206
64211
64207
          นายสมชาย รอดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากพื้นที่ อบต.งิ้วราย เป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม ซึ่งถือเป็นปอดของตำบลในยุคที่มลภาวะกำลังเป็นพิษ และเป็นเสมือนหัวใจของประชาชนในช่วงวิกฤตภัยแล้งที่สามารถให้ความชุ่มชื้น ด้วยพื้นที่ 204 ไร่ ทาง อบต.จึงจัดทำโครบการอนุรักษ์ ด้วยการแยกพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ
64210
64208
          ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 คือ แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ สำหรับประชาชนใช้ การทำเกษตรกรรม ส่วนที่ 2 คือ พื้นที่ป่าชุมชน ประกอบไปด้วยต้นไม้ขนาดเพาะกล้าไปจนถึงขนาดกลางกว่า 30 ชนิด ส่วนที่ 3 คือแปลงสาธิต ประกอบไปด้วยสวนไม้ผลนานาชนิดและพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลจัดสรรพื้นที่ไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
          และส่วนที่ 4 คือพื้นที่ส่วนราชการของ อบต.งิ้วราย มีการตั้งธนาคารขยะขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรทำการคัดแยกไม่เกิดขยะตกค้าง จนทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าชุมชน มีความสำคัญต่อประชาชนตำบลงิ้วรายทุกคน ดังนั้นจึงมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น จนสาสามารถคว้ารางวัลระดับชาติมาได้
64213
          สำหรับใช้พื้นที่ดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กล่าวว่า ทาง อบต.ใช้เป็นฐานในการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์แก่คนในชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
by : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments