THAI TIME สตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ รองรับอุทยานธรณีโลก

909 Views

Loading

 

         วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2561 หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1
          โดยมีมัคคุเทศก์อาชีพ และผู้สนใจเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติ จำนวน 40 คน โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 กรกฎาคม 2561 รวมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 37 วัน รวมทั้งการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในระหว่างวันที่ 9-20 กรกฎาคม 2561 อีก 12 วัน
         เพื่อสร้างศักยภาพให้เป็นมัคคุเทศก์อาชีพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ามาเยือนในพื้นที่จังหวัดสตูล หลังจากจังหวัดสตูลได้ยกระดับสู่อุทยานธรณีโลก โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
         นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสตูล ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยมีหลักสูตรด้านการส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างจรรยาบรรณ และความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มศักยภาพของมัคคุเทศก์อาชีพในจังหวัดสตูล
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น และได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะยาว ให้จังหวัดสตูลก้าวไปสู่ความเป็น World Class Destination ยกระดับอาชีพมัคคุเทศก์ของจังหวัดสตูลให้มีมาตรฐานสากลต่อไป

ภาพ/ข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Comments

comments