THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเปิดรับเกษตรกรร่วมโครงการ “1 ตำบล 1 เกษตรกรทฤษฎีใหม่” ได้สิทธิประโยชน์เพียบ!!

1396 Views
          หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครเกษตรเข้าร่วม โครงการ “1 ตำบล 1 เกษตรกรทฤษฎีใหม่” เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ และมีความตั้งใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา โดยจังหวัดสิงห์บุรี 43 ตำบล ตำบลละ 16 รายรองรับได้สูงสุด 688 ราย
58579
นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
          นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรีว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีไหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          นายเสถียรกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนเอง เช่น การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ การฝึกอบรมตามหลักสูตร การได้รับคำปรึกษาและกำกับดูแลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาจากสำนักงานประมง ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือความรู้เรื่องการปลูกพืชจากสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น
58577
58578
          ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18- 60 ปี มีพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองไม่น้อยกว่า 3 ไร่และต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่
          นายเสถียรยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้มีพื้นที่ของตนเอง ก็สามารถสมัครเป็นผู้รับจ้างเกษตรกรรม โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเกษตรกรทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 60 ปี สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่สมัคร การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 และมีเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารสารสนเทศ เช่น tablet หรือ smartphone และอุปกรณ์การทำการเกษตรอยู่แล้ว ซึ่งสามารถรองรับได้ตำบลละ 8 ราย โดยมีค่าจ้างรายละ 9,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
          ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 036507232

Comments

comments