ข่าวทั่วไป

มท.ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ให้อำนาจท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาดใหม่!!

659 Views
          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติในการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
          โดยมีเนื้อหาระบุว่า เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายเวลาชำระภาษีได้เกินกว่าวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และผู้บริหารท้องถิ่นยังสามารถพิจารณาขยายกำหนดเวลาคัดค้านการประเมินภาษีออกไปได้
          สำหรับประชาชนที่เห็นว่าการประเมินภาษีของ อปท.ไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 58 ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กำหนดว่าหาก อปท.พบว่ามีการประเมินภาษีที่ผิดพลาด ให้ อปท.ทบทวนการประเมินให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันสุดท้ายของการชำระภาษี
          ขณะที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ความโดยสรุปว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทย สำนักงานเขตต่างๆ จึงต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เพื่อลดความแออัด
          โดยในปีนี้เป็นปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้มีผู้เสียภาษีที่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานเขตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินภาษี การชำระภาษี และคัดค้านการประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้เสียภาษีที่มีจำนวนมาก ทำให้ผู้เสียภาษีไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าที่ควร
          ดังนั้น เพื่อให้การรับชำระภาษีเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรมแก่ประชาชน และลดความแออัดในการมาติดต่อราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 จึงพิจารณาดำเนินการดังนี้
          ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษีงวดที่ 1 จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 แบะงวดที่ 3 จากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563
          นอกจากนี้ ยังขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

Comments

comments