THAI TIME สิงห์บุรี

มหาเถรสมาคม มีมติตั้ง..พระครูสิริพรหมโสภิต เป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง สิงห์บุรี

120 Views
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2566 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม และนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม
          หนึ่งในวาระการประชุม มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เสนอแต่งตั้งพระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล กิตฺติปาโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง
          สำหรับประวัติ พระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล กิตฺติปาโล)🔹อายุ 53 ปี พรรษา 33🔹การศึกษา นักธรรมชั้นเอก🔹เปรียญธรรม 5 ประโยค🔹ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ค.ม.)ตำแหน่งการปกครองสงฆ์🔹พ.ศ.2545 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง🔹พ.ศ.2561 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวง
…………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments