THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการใช้เงินเยียวยาโควิดฯ ย้ำต้องโปร่งใส!!

1353 Views

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรีเอาจริง!! ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจท้องถิ่น ใช้เงินเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด-19 ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ย้ำต้องตรงความต้องการประชาชน หลังเกิดกรณีชาวบ้านปฏิเสธรับถุงยังชีพ!!

230047
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด สห 0023.3/ว 3007 เรื่อง ซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งไปยัง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี และนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ข้อความโดยสรุปว่า
           ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) กรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความเดือดร้อน ประสบภาวะยากลำบากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ผ่านกลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
230046
         เนื่องจากปรากฏว่า ได้มีการแพร่ภาพทางสื่อมวลชนและสื่อโซเชียล กรณีประชาชนปฏิเสธไม่รับถุงยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอ้างว่าสิ่งของที่นำมามอบให้ไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชน
          ดังนั้น จังหวัดสิงห์บุรีจึงซักซ้อมแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. การรับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยไม่เลือกปฏิบัติและขอความร่วมมือประชาชนไม่แจ้งข้อมูลความเดือดร้อนอันเป็นเท็จต่อทางราชการด้วย
2.ให้พิจารณากลั่นกรองเฉพาะครอบครัวที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและสามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลได้ว่าเป็นครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนและการช่วยเหลือให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย อย่างครบถ้วน
3. การพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของอุปโภคบริโภคให้คำนึงถึงปัญหาความต้องการของครอบครัวผู้เดือดร้อนเป็นหลัก
           จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
230048
          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีประชาชนปฏิเสธการรับถุงยังชีพ เกิดขึ้นที่ อบต.โรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความไม่เหมาะสมของสิ่งของที่นำมาบรรจุในถุงยังชีพ บางรายการเป็นสิ่งของที่ชาวบ้านในพื้นที่มีประจำอยู่ในครัวเรือนแล้ว ไม่ได้ขาดแคลนและถือว่าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนชั่วคราวได้ เช่น น้ำยาล้างจาน เป็นต้น โดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือเงินสด เพื่อนำไปจับจ่ายสิ่งของที่แต่ละครัวเรือนขาดแคลนเอง  

Comments

comments