THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม. เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ด้วยธุรกิจ MICE

1059 Views
         นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักฯ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          กรุงเทพมหานครถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 เมือง MICE ของประเทศไทย ซึ่งหมายถึง เมืองที่มีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการจัดการประชุมขององค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดการประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) ซึ่งรวมเรียกธุรกิจทั้ง 4 นี้ว่า ธุรกิจไมซ์ โดยมีการจัดการที่ดีและสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการบริการ ด้านสถานที่ ด้านการจัดประชุม ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก ด้านการรับส่งสินค้าที่จะจัดแสดง ด้านพิธีการ ศุลกากร ฯลฯ
         ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร รองรับนักเดินทางไมซ์ในอนาคต กรุงเทพมหานครจึงเตรียมความพร้อมด้วยการจัดการอบรมนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าอบรมทั้ง ข้าราชการจากสำนักงานเขต 50 เขต และคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักอนามัย
         สำหรับอีก 4 เมืองของประเทศไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดกิจกรรมรองรับธุรกิจ MICE ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และเมืองพัทยา
Cr:ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments