ข่าวทั่วไป

สำนักพุทธฯ ยื่นมือช่วยวัด หลังได้รับผลกระทบโควิด-19 พระสงฆ์ขาดแคลนภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

1010 Views
         นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกแห่ง เรื่อง สำรวจข้อมูลวัดที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ความว่า
206111
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
         ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดขยายวงกว้างและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารขบฉัน รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน กอปรกับได้มีผู้ร้องขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน
          ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตรงกับข้อเท็จจริงและความต้องการของวัดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
206110
1. สำรวจวัดในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนตามแบบสำรวจที่ส่งมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้
2. ให้ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะภาค ทดรองจ่ายให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน แล้วส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวัดช่วยวัดต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุน “วัดช่วยวัด” พ.ศ. 2562 (ในวงเงินไม่เกิน ครั้งละ 100,000 บาท)
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2. ได้ ให้ส่งรายชื่อวัดตามแบบสำรวจ พร้อม
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาวัดที่ได้รับผลกระทบมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยด่วน

Comments

comments