THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรีออกคำสั่งปิดร้านจำหน่ายสุราทั้งปลีก-ส่ง หลังพบยังมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมกลุ่มสังสรรค์

2208 Views
          วันที่ 11 เมษายน 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 773/2563 เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว ความว่า
207524
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          ด้วยปัจจุบันยังคงปรากฏพฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) อาทิ การรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
S__28532757
S__28532758
          ดังนั้น เพื่อให้สถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้น ตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 จึงเพิ่มมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
1. ปิดสถานที่จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งค้าปลีกและค้าส่งทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้
2. ให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดและร้านอาหาร ทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีปิดพื้นที่บริเวณจำหน่าย งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
          ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2554 และหรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2544 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

Comments

comments