THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

อบต.แพรกษา โตพรวด!! ยกระดับขึ้นเป็น”เทศบาลเมือง”

1327 Views

ก.มหาดไทย ประกาศยกระดับ อบต.แพรกษา เป็นเทศบาลเมือง หลังคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ ส่งผลนายกฯ -สมาชิก พ้นตำแหน่ง

241218
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
          พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศคำสั่ง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเทศบาลเมืองแพรกษา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 จึงสมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2546
241219
          ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ยังระบุข้อความให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป ขณะที่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้โอนไปเป็นพนักงานของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่
241220

Comments

comments