THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรี เทรนเจ้าหน้าที่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ หลังโควิด-19 ซาลง

783 Views
          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ ของหน่วยงานราชการ ทั้งภูมิภาคและท้องถิ่น ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสิงห์บุรี” ขึ้นที่ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
52539
52533
          โดยมีนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน
52538
52536
52537
         สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ ในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้มากขึ้น
         ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้ ซึ่งในขณะนี้เหลือเวลาเพียงแค่เดือนกว่าก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว
52535
52534
by : กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments