THAI TIME สิงห์บุรี

ที่ประชุมคณะกรรมการอาหารกลางวัน อนุบาลสิงห์บุรี..ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้โรงเรียนปรุงอาหารกลางวันเองทุกขั้นตอน เตรียมประกาศรับแม่ครัว 11 คน

25 Views
         วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2567
          สำหรับวาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ ก็เพื่อพิจารณาหาแนวทางรวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน หลังจากเกิดปัญหาการร้องเรียนของผู้ปกครอง เรื่องคุณภาพอาหารและการปรุงจากผู้รับจ้าง จนมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุให้นักเรียนจำนวนหนึ่งท้องเสียและอาเจียนอย่างรุนแรง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนของคณะทำงานที่ทางจังหวัดแต่งตั้ง
          ที่ประชุมได้เสนอแนวทางประกอบการพิจารณาเอาไว้ 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกแรก โรงเรียนเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบแล้วนำไปให้ผู้ว่าจ้างประกอบปรุง ตามเมนูที่กำหนด , ทางเลือกที่สอง ทางโรงเรียนดำเนินการเองทั้งหมด โดยว่าจ้างบุคลากรมาเพิ่มเติม เช่น แม่ครัว และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เหมือนแนวการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา และทางเลือกที่สาม ว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอน
          หลังจากมีการหารือร่วมกัน ในที่สุดที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกแนวทางที่ 2 คือ ทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมอบหมายให้นิติกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี(สพป.) เป็นผู้ร่างรายละเอียดการจัดจ้าง และรายละเอียดการสรรหาบุคลากร รวมถึงขั้นตอนการประกาศรับสมัคร และอื่นๆ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
          โดยทางโรงเรียนจำเป็นต้องใช้แม่ครัว และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน แบ่งเป็นชั้น ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 8 คน และปฐมวัยจำนวน 3 คน ส่วนสัญญาการว่าจ้างกับผู้รับจ้างเดิม อยู่ระหว่างการหารือกับ สพป.ว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะจะต้องยกเลิกสัญญาเสียก่อน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหา และประกาศรับสมัครบุคลากรได้
          ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือ ในระหว่างที่รอผลการเปิดรับสมัคร จะเกิดช่องว่างในการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทางโรงเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังรอผลการหารือกับผู้บริหาร สพป.
…………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments