ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.สิงห์บุรี แถลงผลงานรอบปี..เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ส่วนปี’64 จ่อคิวลุยอีก 3 โปรเจกต์ใหญ่

978 Views
        นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของชาวสิงห์บุรีมีความเป็นอยูที่ดีขึ้นหลายโครงการด้วยกัน โดยโครงการหลักๆ ประกอบไปด้วย
80595
นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
80592
         โครงการหลังฝน ถนนเรียบ เป็นโครงการที่นำเครื่องจักรกลและบุคลากร ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต เช่น การซ่อมแซมทางเดินที่ชำรุด การขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช เป็นต้น
         โครงการตายเก็บ เจ็บส่งโลงฟรี เป็นโครงการที่สนับสนุนยานพาหนะช่วยเหลือในการรับ-ส่งผู้ป่วย เช่น นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หรือนำผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนำส่งที่พัก และกิจกรรมบริจาคโลงศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่ร้องขอ
        โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เป็นโครงการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสิงห์บุรี ในการบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสานความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
80594
80596
         โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.สิงห์บุรี) เป็นโครงการที่ อบจ.สิงห์บุรี ดำเนินการร่วมกับสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553
        โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน การศึกษาดูงาน การสรุปผลและถอดบทเรียน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเรื่อยมา จน อบจ.สิงห์บุรี ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องจนถึง รุ่นที่ 11
         การจัดเก็บภาษีออนไลน์ เป็นโครงการที่ อบจ.สิงห์บุรี ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์มาใช้กับการจัดเก็บหรือรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเริ่มให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
80597
80598
          กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีงบประมาณ 2556 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสมทบงบประมาณร่วมกัน อัตรา 1:1 ตามจำนวนประชากรสิทธิของจังหวัดสิงห์บุรี โดยดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารกองทุนและมีภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
          เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือที่สำคัญ เช่น การซ่อมแซมที่พักอาศัย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการซ่อมแซมรถโยกรถเข็นของผู้พิการ เป็นต้น
         ส่วนด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาในจังหวัด เพื่อการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับชาติในอนาคต
         ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน เช่น การปรับปรุงสนามฟุตบอล การก่อสร้างลู่วิ่งยาง สนามเทนนิส สนามฟุตซอล สระว่ายน้ำ ศูนย์ออกกำลังกายในร่ม
         รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาหลายประเภท เช่น การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน การจัดการแข่งขันวิ่งมินิฮาล์ฟ-มาราธอน การจัดกิจกรรมปั่นเปิดเมืองวีรชน เป็นต้น
         สำหรับโครงการที่กำลังจะดำเนินการ มีการนำเสนอ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าศาลากลาง ร.ศ.130, โครงการจัดทำองค์ความรู้ภายในอาคาร ร.ศ.130 (มิวเซียมสิงห์บุรี) และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ (ถนนเลี่ยงเมือง)
80599
80593

Comments

comments