THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

สะกัดแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สู่สถานศึกษา รร.สิงห์บุรี ออกประกาศ..ห้ามนักเรียน-ครู-จนท.เดินทาง 25 ประเทศ

1992 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสิงห์บุรี โดยนายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ได้ออกมาประกาศถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID – 19) ความโดยสรุปว่า
163470
163471
          ตามที่ กระทรวงการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) แจ้งว่า เนื่องด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID – 19) เป็นการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดแจ้ง ให้ข้าราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
          ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนสิงห์บุรีจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้
          ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้คณะครู บุคลากร หรือนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID – 19) จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าปลอดภัย ดังนี้ 
   (1) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
   (2) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (3) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (4) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   (5) ประเทศญี่ปุ่น 
   (6) ประเทศไต้หวัน 
   (7) ประเทศมาเลเซีย 
   (8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   (9) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
   (10) ประเทศสเปน 
   (11) ประเทศเนปาล 
   (12) สหรัฐอเมริกา 
   (13) ประเทศออสเตรเลีย 
   (14) ประเทศแคนาดา 
   (15) ประเทศเยอรมัน 
   (16) ประเทศศรีลังกา 
   (17) ประเทศกัมพูชา 
   (18) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
   (19) ประเทศฟินแลนด์ 
   (20) ประเทศฟิลิฟปินส์ 
   (21) ประเทศอินเดีย 
   (22) ประเทศอิตาลี 
   (23) ประเทศรัสเซีย 
   (24) สหราชอาณาจักร 
   (25) ประเทศสวีเดน
          โรงเรียนสิงห์บุรีขอให้คณะครู บุคลากร นักเรียนและขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของนักเรียน ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
163529
          ขณะที่ วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกมาประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมประจำปี 2563 โดยให้เหตุผลว่า เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสิงห์บุรี ลงความเห็นร่วมกันว่า ควรงดกิจกรรมชุมนุม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

Comments

comments