THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.สั่งปิด ‘จุดเสี่ยง’ เพิ่ม ขยายเวลาปิดถึง 30 เม.ย.

612 Views
ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม เนื่องจากพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการควบคุมโรค โดยจำกัดการชุมนุมของประชาชน
190378
          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ขยายไปในวงกว้าง กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้มีข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงมีประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เปิด-ปิด (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้
190375
190376
190377
สถานที่ยกเว้น (อนุญาตให้เปิด)
1.หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (Passport) ไปรษณีย์ ฯลฯ ในห้างสรรพสินค้า
2.โรงอาหารในโรงพยาบาล โดยให้จัด Social Distancing อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการในการ
รักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น สำหรับในส่วนของร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารในโรงอาหาร ใหจำหน่ายได้เฉพาะในรูปแบบซื้อออกไปทานที่อื่นเท่านั้น
3. ร้านดอกไม้สดที่อยู่ในตลาด โดยให้จัด Social Distancing อย่างเคร่งครัด
ปิดสถานที่ (เพิ่มเติม)
1. สนามเด็กเล่น
2. โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด
3. ห้องประชุม/ห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรม รวมถึงสถานที่รับจัดเลี้ยง
4. สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก หมายความถึงศูนย์เด็กเล็กในชุมชนและศูนย์ดูแลเด็กเล็กของเอกชน ยกเว้นในโรงพยาบาล
5. พิพิธภัณฑ์สถาน โดยหมายรวมถึงพิพิธภัณฑ์ทุกๆ รูปแบบ เช่นพิพิธภัณฑ์ชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ
6. ห้องสมุดสาธารณะ โดยหมายรวมถึงห้องสมุดชุมชนและบ้านหนังสือ
         ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับในอัตราที่กฎหมายกำหนด ประกาศฯ มีผลถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
Cr: สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments