Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

รพ.สิงห์บุรีออกแถลงการณ์ แจงข้อเท็จจริง สาเหตุก่อสร้างอาคารที่จอดรถชัา!?

977 Views

Loading

 

            เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ฝ่ายบริหาร รพ.สิงห์บุรี ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงผู้มาใช้บริการ ถึงกรณีการก่อสร้างอาคารจอดรถล่าช้า ใจความว่า..

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้รับงบประมาณ 2558 เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 254 คัน ในวงเงิน 58 ล้านบาทเศษ โดยประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-Auction ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
          หลังจากนั้นในเดือน เมษายน 2558 ได้ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-Auction ครั้งที่ 3 จึงได้ผู้รับจ้าง และดำเนินการลงนามสัญญา ในเดือน กรกฎาคม 2558 แบ่งงวดงานออกเป็น 10 งวด โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานถึงงวดที่ 6 ..แต่เนื่องจากการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้าง จึงไม่สามารถส่งมอบงานตามที่กำหนด ประกอบกับค่าปรับจะเกินวงเงินค่าจ้าง
          ดังนั้น ในเดือน พฤษภาคม 2561 จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบตามสัญญา หากให้ดำเนินการต่อไปจะเกิดผลเสียหายต่อทางราชการยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้เสียประโยชน์ในการใช้งานอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
          ปัจจุบันการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ทางส่วนกลางได้ประเมินราคางานส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดราคากลางเพื่อประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง ขอความเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งถ้าลงนามสัญญาแล้ว จะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง
        ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิงห์บุรีไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้มีที่จอดรถไว้บริการแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้มาติดต่องานให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น…

 

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือสำนักข่าว THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments