THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.อุบลฯกระตุ้นประชาชน เรียนรู้ กม.ใช้ชีวิตประจำวัน

531 Views

Loading

 

       วันที่ 7 พ.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในด้านกฎหมาย จึงได้จัดอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่ควรรู้ ให้ประชาชนและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไป

       สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยได้อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 1,630 คน และ 1,253 คน ตามลำดับ และในปีนี้มีเป้าหมายในการอบรมให้แก่ประชาชนและเยาวชน จำนวน 2,400 คน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้ได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึงมากที่สุด

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Comments

comments