ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สธ.แนะแนวทางปฏิบัติ “ฟิตเนส-โรงหนัง” เปิดอย่างไรให้ปลอดภัยโควิด!!

786 Views
          พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับโรงภาพยนตร์ และฟิตเนส ว่า ทั้งสองธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม-กิจการที่เปิดในการผ่อนปรนระยะที่ 3 และสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนหนาแน่น ที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1703
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
          สำหรับโรงภาพยนตร์นั้นตามมาตรการหลักจะต้องการทำความสะอาดระหว่างรอบของการฉายภาพยนตร์และกำจัดขยะทุกวัน มีการลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมถึงกำหนดให้มีการใส่หน้ากากอนามัยและมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมควบคุมจำนวนคนเข้าชมเพื่อลดความแออัด
1706
         ส่วนมาตรการการควบคุมจำนวนคนเข้าชมนั้น พญ.พรรณพิมล ได้อธิบายว่า เป็นมาตรการเฉพาะสำหรับโรงภาพยนตร์ที่เป็นมาตรการสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ โดยที่นั่งกำหนดให้นั่งคู่กันได้ เว้นระยะห่าง 2 เว้น 2 และระยะห่างแถวเว้นแถว แม้มาเพียงหนึ่งคนโรงภาพยนตร์ก็ต้องปฏิบัติตาม
         นอกจากนี้จะต้องมีการคัดกรองพนักงานก่อนทำงานทุกครั้ง ควบคุมและงดจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ มีการปรับระบบระบายอากาศ จัดระเบียบสถานที่จำหน่ายอาหาร รวมถึงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีปฏิบัติในการเข้าใช้สถานที่ และใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสด้วยการจองและจ่ายเงินในระบบออนไลน์ พร้อมได้รับตั๋วในรูปแบบ Qr Code
1705
1704
          นอกจากนี้ พญ.พรรณพิมล ยังได้กล่าวถึงมาตรการสำหรับผู้ประกอบการฟิตเนสว่า ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
– มาตรการการคัดกรอง จะต้องมีการตั้งจุดลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
– มาตรการในการป้องกันโรค ทั้งพนักงานและเทรนเนอร์จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างของเครื่องเล่นอย่างน้อย 1-2 เมตร จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ
– มาตรการทำความสะอาด จะต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ผิวสัมผัสเสี่ยง ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง  
         ในส่วนของแนวทางปฏิบัติตัวของผู้ใช้บริการเองจะต้องมีการคัดกรองและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะยกเว้นขณะออกกำลังกาย ล้างมือ และเช็ดอุปกรณ์ก่อน-หลังการออกกำลังกาย โดยทางฟิตเนสจะมีเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดไว้ให้ พร้อมทั้งเว้นระยะห่างไม่อยู่ในพื้นที่แออัด ควรนัดหมายเวลาเข้าใช้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบสามารถจัดการกับจำนวนคนได้

Comments

comments