THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

779 Views

Loading

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561” โดย สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง นางบัวภา ศาลางาม เกษตรอำเภอพุทไธสง และคณะเจ้าหน้าที่ฯ โดยมี นายนิสิต วงศ์หทัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน
          ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานการทำและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฐานการลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกข้าว การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ฐานจัดการดินและปุ๋ย การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ฐานการเลี้ยงปศุสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ และฐานการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 300 คน

         โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดงานดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกข้าวจากการทำนาหว่านเป็นนาหยอด เพื่อลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์/ไร่ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) และเกษตรอินทรีย์ เพิ่มกิจกรรมในไร่นาด้วยการทำไร่นาสวนผสม เกษตรผสมสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ/ข่าว :เกษตรจังหวัด บุรีรัมย์

Comments

comments