THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการขยายเวลาห้ามขายเหล้าออกไปจนถึง 30 เมษายน ลดเสี่ยงโควิด-19

1944 Views
          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย สรุปสาระสำคัญดังนี้
          ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถ
จำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้
          จากเดิมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยให้ขยายเวลาวันสิ้นสุดจากวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2563
 
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

          ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถ
จำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้
          จากเดิมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยให้ขยายเวลาวันสิ้นสุดจากวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2563
211213

Comments

comments