THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

กอ.รมน. จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

798 Views

Loading

 

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:30 น. พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครนายก

นายสำราญ ธูปเงิน ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการจัดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561 (ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร) ดังนี้

          รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษากับเยาวชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้นและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษา ดำเนินการปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้กับเยาวชน เพื่อให้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว ได้นำเงินมาชำระหนี้ที่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไป นำมาใช้เป็นกองทุนแก่เยาวชนในปีต่อๆไป 


          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ร่วมกันบูรณาการปฏิบัติ วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ สร้างความสำนึกรับผิดชอบ สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าว รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ด้วยการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ โดยการดำเนินกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ นครนายก

Comments

comments