THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน..แหล่งรวมภารกิจและยกย่องจิตอาสาผู้ทำความดีให้ชาติบ้านเมือง

1234 Views
         วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกน้อย” และ“หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
          กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยและสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย โดยมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 5 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาด้านพัฒนาคูคลอง จิตอาสาด้านการศึกษา จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และจิตอาสาด้านสาธารณสุข
          สำหรับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดทำหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกน้อย บริเวณโถงหน้าศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย ส่วนสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 11 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
           ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต ขณะนี้ได้เปิดให้เยี่ยมชมแล้วจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
Cr: ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments