THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ประกาศชื่อ 2 วัดสิงห์บุรี “วัดม่วงชุม-วัดโคนอน” ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง!!

1756 Views

สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติสิงห์บุรี ประกาศ วัด ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2563

         วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกวัดที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีบริเวณวัดสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคงเรียบร้อย จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอำนวยประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 
262526
นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
         นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ว่า ฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัด อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
56932
         สำหรับผลการพิจารณา ที่ประชุมคัดเลือกให้ วัดโคนอน หมู่ 5 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และคัดเลือกวัดม่วงชุม หมู่ 7 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ของจังหวัดสิงห์บุรี ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
56930
พระครูปลัดอเนก ปุณฺณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน
         พระครูปลัดอเนก ปุณฺณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน หมู่ 5 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้คัดเลือก วัดโคนอนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี 2563 ถือเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจของชาวบ้าน และสร้างชื่อเสียงให้ทางวัด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา คณะกรรมการทุกฝ่าย ที่สำคัญได้รับแรงสนับสนุนจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีที่คอยเป็นพี่เลี้ยงและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา
000_2449
พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม เจ้าคณะตำบลไม้ดัด
ทางด้านพระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม เจ้าคณะตำบลไม้ดัด กล่าวสัมโมทนียกถา ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมพัฒนาวัดให้ได้รางวัลพัฒนาตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2563 การจะพัฒนาวัดนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงความสามัคคีทุกภาคส่วน คือภายในวัดได้แก่ พระภิกษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา แลภายนอกวัดก็คือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และท่านสาธุชนทั้งหลายที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวัด รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการพัฒนาวัดมาโดยตลอด
56931
         นอกจากความภูมิใจที่ได้รับรางวัลแล้วจะเป็นความภูมิใจที่บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกว่าบวร ร่วมกันพัฒนาวัดมาจนถึงรางวัลสูงสุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นเครื่องบอกว่าเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นทางศาสนาในชุมชนรอบๆ วัดม่วงชุม
56929
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัด สิงห์บุรี

Comments

comments