THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรี อุดหนุนงบประมาณ 1,800,000 บาท ..MOU อบต./เทศบาล ร่วมแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร

32 Views
          นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนสจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า อบจ.สิงห์บุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดหาปัจจัยการผลิตประเภทเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการเพาะปลูก รวมทั้งเป็นทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง อบจ.สิงห์บุรี กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามา
          สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทับยา 200,000 บาท, เทศบาลตำบลถอนสมอ 400,000 บาท, อบต.ทองเอน 200,000 บาท, อบต.โพธิ์ประจักษ์ 200,000 บาท, อบต.โพกรวม 200,000 บาท, อบต.โพสังโฆ 200,000 บาท, อบต.ท่างาม 200,000 บาท และ อบต.วิหารขาว 200,000 บาท
          และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมมอบเงินอุดหนุนให้กับ อบต./เทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
          นายศุภวัฒน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเนื้อหาใน MOU มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ให้อบต./เทศบาล นำเงินงบประมาณที่อบจ.อุดหนุน ไปรวมกับงบประมาณของท้องถิ่นเอง เพื่อเป็นกองทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือวัสดุอื่นๆ แล้วแต่ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลของแต่ละตำบล
          เพื่อให้เกษตรกรสามารถเบิกไปใช้ตามความต้องการในการเพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละราย โดยมีประธานศูนย์ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณากฎ ระเบียบ ในการจ่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือวัสดุอื่นๆ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ก็นำเงินตามมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย มาคืนกองทุนตามที่ตกลงกันในศูนย์ หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต และทำให้ศูนย์ฯ มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการของคนในชุมชนเอง
…………………………………..
By : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
369801631_1178405999751142_8516216117676616409_n
369798350_1178405976417811_4529378106804159835_n
369259892_1178405949751147_8321176419558276844_n

Comments

comments