ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.ฉะเชิงเทราอัดฉีดงบฯ ยกระดับดนตรีเทียบชั้นสากล

615 Views

Loading

 

          วันที่ 21 พ.ค.2561 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เพื่อจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะด้านดนตรีสากลสู่มาตรฐานสากล โดยมีนายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

          ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านดนตรี สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทนและความมีน้ำใจมีทักษะชีวิตที่หลากหลาย ลดปัญหาและภาระทางสังคม
         นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการดนตรี เพื่อให้นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ทำให้เป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีระเบียบวินัยมีความพยายามและอดทน เป็นการฟื้นฟูระบบสมองในด้านการเรียนรู้ให้ดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) แลกเปลี่ยนความรู้ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลทัดเทียมกับอารยประเทศอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

Comments

comments