THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดใช้แล้ว 20 แห่ง ปรับปรุงประตูระบายน้ำกระเพาะหมู คาดแล้วเสร็จ 34 แห่งภายในปี 2563

909 Views

Loading

หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) มีมติอนุมัติงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำในพื้นที่กระเพาะหมู เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าท่วมพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน และปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน เนื่องจากประตูระบายน้ำเดิมที่ติดตั้งอยู่รอบกระเพาะหมูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจนชำรุดเสียหาย  รวม 34 แห่ง เมื่อปีงบประมาณ 2558

          จากการตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดพบว่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 20 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอีก 4 แห่ง จากทั้งหมด 34 แห่ง คาดว่าส่วนที่เหลือทั้งหมดจะแล้วเสร็จได้ภายในปี 2563
          เหตุผลหรือปัจจัยที่ทำให้การปรับปรุงมีความล่าช้า เนื่องจากสภาพปัญหาของหน้างานแต่ละแห่งมีความพร้อมแตกต่างกัน หลายจุดติดปัญหาการนำวัสดุและอุปกรณ์หนักเข้าในพื้นที่ จำเป็นต้องขนส่งและเคลื่อนย้ายทางน้ำ รวมไปถึงต้องขออนุญาตใช้ทางผ่านกับเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ยังติดขัดเรื่องดินฟ้าอากาศ ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำทะเลหนุน จำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การซ่อมบำรุงเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม อบจ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่คอยติดตาม เร่งรัด และร่วมแก้ไขอุปสรรคกับผู้รับเหมามาโดยตลอด เพื่อให้งานรุดหน้าเร็วยิ่งขึ้น

 

          สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำในพื้นทีกระเพาะหมู ในอำเอพระประแดง หลังจากสภา อบจ. อนุมัติงบประมาณ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยงบประมาณ 441 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากระบบประตูระบายน้ำ ไม่สามารถปิดและเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้น้ำเค็มทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนผลไม้ ในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำทะเลหนุนสูงหากการปรับปรุงดำเนินการครบทั้ง 34 แห่ง จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก

          อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนผลไม้ ไม่ได้เกิดจากปัญหาการชำรุดของประตูระบายน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการชำรุดของพนังกั้นตลิ่งรอบกระเพาะหมูด้วย ที่น้ำสามารถไหลเข้ามาในพื้นที่ได้อีกหลายจุด ซึ่งจำเป็นต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป..

Comments

comments