THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ. อุดหนุนบูรณะโบสถ์ 2 วัดดัง สนองวิสัยทัศน์..แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

883 Views

Loading

ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้เป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.) จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

          ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 จึงกำหนดแผนงานสำหรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอุโบสถวัดขุนสมุทราวาส หรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และศาลาการเปรียญวัดป่าเกด อำเภอพระประแดง เพื่อทำนุบำรุงสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

          นอกจากนี้ยังมีแผนจะอุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่มีความสวยงาม คงทนและปลอดภัย ให้กับวัดขุนสมุทราวาส เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปใช้เป็นสถานที่ในการบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดขุนสมุทราวาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดด้วย

          ในหลักการและเหตุผลเดียวกัน อบจ.สมุทรปราการ ได้เตรียมอนุมัติงบประมาณอุดหนุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญแก่วัดป่าเกด เพื่อใช้เป็นที่สำหรับทำวัตร สวดมนต์ เช้า-เย็น ของพระภิกษุสามเณร และเป็นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนไปพร้อมๆ กันด้วย

          วัดป่าเกดถือเป็นวัดโบราณอีกอารามหนึ่งที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เพราะมีพระอุโบสถและพระเจดีย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชาวสมุทรปราการที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

          ทั้งหมดนี้คือทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะกิจการทางด้านศาสนาที่เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนในชุมชน..

Comments

comments