THAI TIME สิงห์บุรี

โครงการ “เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด” กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม..ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

3133 Views

Loading

          โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส่งเสริมเยาวชนไทยให้ห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทุกระดับในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีองค์ความรู้เท่าทันเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้ได้รับรู้ถึงความหมายของการคอร์รัปชั่นว่าคืออะไร พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่สำคัญต้องการปลูกจิตสำนึก ให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี อนาคตภายภาคหน้าจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่คิดคดโกงแผ่นดิน

 

          การปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ปูทางหวังผลในระยะยาว กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  นันทนาการ และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวสถานการณ์และแนวทางการป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษาและชุมชน โดยทีมวิทยาการจากพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มาเป็นผู้บรรยาให้ความรู้และประสบการณ์กับน้องๆ แบบที่ไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ

          สำหรับบทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนสมุทรปราการ เป็นเยาวชนจิตอาสาที่จัดทำโครงการขึ้นร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กรมกิจการเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน จะมีกิจกรรม โครงการ และการกระจายข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยทางสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
นายชุณหนพ พิณเสนาะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

          “เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีมุมมองการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จะสามารถมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในชุมชนก็ตาม เมื่อเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมต่อไป”

Comments

comments